Cộng đồng dân cư xã Thọ Thanh

Ngày 24/07/2019 07:21:58

Xã Thọ Thanh huyện Thường Xuân có tổng số 1.443 hộ 5.726 khẩu, gồm 3 dân tộc anh em chung sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm 97,53%, dân tộc Thái chiếm 2,27%, dân tộc Mường chiếm 0,2%. Theo thống kê chưa đầy đủ xã có 21 dòng họ với 39 chi họ, gồm: Lê (Lê Hữu, Lê Sỹ - Làng Hạ, Lê Sỹ - làng Hồ, Lê Công, Lê Đình, Lê Viết, Lê Huy, Lê Doãn, Lê Văn), Trần (Trần Văn, Trần Hữu), Nguyễn (Nguyễn Văn, Nguyễn Viết, Nguyễn Trọng), Hoàng (Hoàng Văn, Hoàng Duy), Vũ (Vũ Thế, Vũ Bá, Vũ Văn), Đinh, Phạm (Phạm Văn: 2, Phạm Hữu), Hồ, Trương, Trịnh, Ngô, Thiều, Đỗ, Đào (Đào Quang, Đào Trọng), An, Dương, Lưu, Bùi, Hà (2 chi), Lục, Lữ…
Mỗi một dòng họ đến định cư, sinh sống trên quê hương Thọ Thanh vào các thời điểm, con đường khác nhau. Theo các thần phả, gia phả, ghi chép, truyền ngôn trong dân gian, dòng họ có mặt ở Thọ Thanh có lịch sử lâu đời nhất đến từ thế kỷ XII như họ Lê Văn làng Đông, làng Hồ; rồi đến họ Lê Hữu làng Hạ, Lê Sỹ làng Hồ(đến vào thế kỷ XV). Một số dòng họ mới đến Thọ Thanh lập nghiệp vài chục năm trở lại đây trong quá trình tản cư kháng chiến và định canh định cư kinh tế mới như các họ: Hoàng, Nguyễn, Trương, Đào, Phạm, Đỗ, Vũ, Trịnh, Hà... Tuy nhiên, cư dân Thọ Thanh không phân biệt xóm làng, dòng họ, nguồn gốc xuất xứ… có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động sản xuất, chung lưng đấu cật khắc phục thiên tai, giữ làng giữ nước, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no và hạnh phúc, tạo nên những giá trị văn hoá tốt đẹp được giữ gìn, phát huy qua nhiều thế hệ.
Xã Thọ Thanh huyện Thường Xuân có tổng số 1.443 hộ 5.726 khẩu, gồm 3 dân tộc anh em chung sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm 97,53%, dân tộc Thái chiếm 2,27%, dân tộc Mường chiếm 0,2%. Theo thống kê chưa đầy đủ xã có 21 dòng họ với 39 chi họ, gồm: Lê (Lê Hữu, Lê Sỹ - Làng Hạ, Lê Sỹ - làng Hồ, Lê Công, Lê Đình, Lê Viết, Lê Huy, Lê Doãn, Lê Văn), Trần (Trần Văn, Trần Hữu), Nguyễn (Nguyễn Văn, Nguyễn Viết, Nguyễn Trọng), Hoàng (Hoàng Văn, Hoàng Duy), Vũ (Vũ Thế, Vũ Bá, Vũ Văn), Đinh, Phạm (Phạm Văn: 2, Phạm Hữu), Hồ, Trương, Trịnh, Ngô, Thiều, Đỗ, Đào (Đào Quang, Đào Trọng), An, Dương, Lưu, Bùi, Hà (2 chi), Lục, Lữ…
Mỗi một dòng họ đến định cư, sinh sống trên quê hương Thọ Thanh vào các thời điểm, con đường khác nhau. Theo các thần phả, gia phả, ghi chép, truyền ngôn trong dân gian, dòng họ có mặt ở Thọ Thanh có lịch sử lâu đời nhất đến từ thế kỷ XII như họ Lê Văn làng Đông, làng Hồ; rồi đến họ Lê Hữu làng Hạ, Lê Sỹ làng Hồ(đến vào thế kỷ XV). Một số dòng họ mới đến Thọ Thanh lập nghiệp vài chục năm trở lại đây trong quá trình tản cư kháng chiến và định canh định cư kinh tế mới như các họ: Hoàng, Nguyễn, Trương, Đào, Phạm, Đỗ, Vũ, Trịnh, Hà... Tuy nhiên, cư dân Thọ Thanh không phân biệt xóm làng, dòng họ, nguồn gốc xuất xứ… có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động sản xuất, chung lưng đấu cật khắc phục thiên tai, giữ làng giữ nước, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no và hạnh phúc, tạo nên những giá trị văn hoá tốt đẹp được giữ gìn, phát huy qua nhiều thế hệ.