Nói chuyện chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa – Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Người”

Ngày 25/07/2019 14:27:10

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở xã Thọ Thanh trong giai đoạn hiện nay:

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng về chính trị trước tình hình mới tiếp tục được coi trọng. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội. Coi trọng giữ vững bản chất giai cấp công nhân và các nguyên tắc hoạt động của Đảng… Chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận có bước được nâng lên. Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Vì vậy, trong những những năm qua Đảng ủy xã Thọ Thanh luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đồng thời, coi trọng đấu tranh phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái - nguyên nhân chủ yếu dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, Đảng, Nhà nước hiện đã có nhiều quy định cụ thể về ý thức chính trị của cá nhân, gia đình như Quy định 19 điều đảng viên không được làm; nhận diện 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết 04-NQ/TW khóa XII; trong đó, coi việc lười học tập lý luận chính trị là một trong những biểu hiện suy thoái, hướng dẫn việc trao đổi, đối thoại đối với các cá nhân có quan điểm khác với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…. Đồng thời, xử lý nghiêm các bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực vi phạm đạo đức, lối sống. Đến nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có sự trưởng thành về mọi mặt, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và xã Thọ Thanh nói riêng. Đa số cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền, đoàn thể từ xã đến thôn có phẩm chất, năng lực và uy tín.

Xã Thọ Thanh có 1.498 hộ; 5.640 khẩu, gồm 02 dân tộc: Dân tộc Kinh, dân tộc Thái có 17 hộ với 144 khẩu, có 27 hộ và 132 khẩu theo đạo Thiên chúa, xã có 07 thôn, 03 trường học, 01 trạm y tế; thuộc xã loại 2, có 21 cán bộ công chức. Đảng bộ có 10 chi bộ, 270 đảng viên, trong đó: Có 7 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường. Tổng số ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ là 15 đồng chí. Kết quả đánh giá phân loại hàng năm có từ 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; chính quyền, đoàn thể 100% đạt vững mạnh, có 20% chi bộ đạt vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ đảng yếu kém.

Từ thực tiễn trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm:

Một là,trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng cũng phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách sát hợp với thực tiễn đất nước; không ngừng bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, kiên quyết đấu tranh, phê phán giáo điều, cơ hội, xét lại; phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là,thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm đúng mức công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin.

Ba là,đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, lý luận; trực tiếp là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp đối tượng. Đa dạng hóa các hình thức học tập đi đôi với tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đầu tư cơ sở vật chất thích hợp.

Bốn là,coi trọng ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đi đôi với hoàn thiện văn bản pháp luật, quy định về quản lý cán bộ, đảng viên.

Năm là,công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải làm thường xuyên, liên tục; là trách nhiệmcủa cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là một biện pháp quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Từ học tập chuyển sang làm theo, từ cuộc vận động chuyển sang làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, đề cao sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu. Qua đó, kết hợp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc đề cao tự rèn luyện, nói đi đôi với làm, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, lấy việc giáo dục truyền thống, học tập và làm theo Bác để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới…

67439226_2132044243572625_7008554000417030144_n.jpg

67362048_1728325924133381_4541692705931001856_n.jpg

Đảng bộ xã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa – Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Người”

Trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ cơ bản như sau:

Thứ nhất,Cấp ủy đảng, chính quyền nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị, coi đó là một tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương về ý thức, thái độ học tập lý luận, coi đây là công việc thường xuyên, là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong từng nhiệm kỳ đại hội Đảng, cấp ủy đảng, chính quyền phải xây dựng kế hoạch hàng năm, căn cứ theo từng đối tượng cán bộ, đảng viên để xây dựng nội dung, chương trình, loại hình tổ chức học tập phù hợp. Đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân, phát huy vai trò của các chi bộ đảng trong giám sát, tổ chức thực hiện.

Thứ hai,phát huy dân chủ, sáng tạo trong nghiên cứu lý luận chính trị và giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên một cách thiết thực, hiệu quả, hiện đại, phù hợp đối tượng.

Thứ ba,tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao tính chủ động, phát hiện, dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên mạng xã hội… chủ động cung cấp thông tin đảm bảo nhanh nhạy, hiệu quả. Quán triệt quan điểm xây và chống trong phê phán quan điểm sai trái, thù địch với ngăn chặn đẩy lùi “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tập trung xử lý những điểm nóng, những bức xúc, nổi cộm.

Nói chuyện chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa – Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Người”

Đăng lúc: 25/07/2019 14:27:10 (GMT+7)

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở xã Thọ Thanh trong giai đoạn hiện nay:

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng về chính trị trước tình hình mới tiếp tục được coi trọng. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội. Coi trọng giữ vững bản chất giai cấp công nhân và các nguyên tắc hoạt động của Đảng… Chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận có bước được nâng lên. Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Vì vậy, trong những những năm qua Đảng ủy xã Thọ Thanh luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đồng thời, coi trọng đấu tranh phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái - nguyên nhân chủ yếu dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, Đảng, Nhà nước hiện đã có nhiều quy định cụ thể về ý thức chính trị của cá nhân, gia đình như Quy định 19 điều đảng viên không được làm; nhận diện 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết 04-NQ/TW khóa XII; trong đó, coi việc lười học tập lý luận chính trị là một trong những biểu hiện suy thoái, hướng dẫn việc trao đổi, đối thoại đối với các cá nhân có quan điểm khác với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…. Đồng thời, xử lý nghiêm các bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực vi phạm đạo đức, lối sống. Đến nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có sự trưởng thành về mọi mặt, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và xã Thọ Thanh nói riêng. Đa số cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền, đoàn thể từ xã đến thôn có phẩm chất, năng lực và uy tín.

Xã Thọ Thanh có 1.498 hộ; 5.640 khẩu, gồm 02 dân tộc: Dân tộc Kinh, dân tộc Thái có 17 hộ với 144 khẩu, có 27 hộ và 132 khẩu theo đạo Thiên chúa, xã có 07 thôn, 03 trường học, 01 trạm y tế; thuộc xã loại 2, có 21 cán bộ công chức. Đảng bộ có 10 chi bộ, 270 đảng viên, trong đó: Có 7 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường. Tổng số ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ là 15 đồng chí. Kết quả đánh giá phân loại hàng năm có từ 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; chính quyền, đoàn thể 100% đạt vững mạnh, có 20% chi bộ đạt vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ đảng yếu kém.

Từ thực tiễn trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm:

Một là,trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng cũng phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách sát hợp với thực tiễn đất nước; không ngừng bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, kiên quyết đấu tranh, phê phán giáo điều, cơ hội, xét lại; phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là,thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm đúng mức công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin.

Ba là,đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, lý luận; trực tiếp là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp đối tượng. Đa dạng hóa các hình thức học tập đi đôi với tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đầu tư cơ sở vật chất thích hợp.

Bốn là,coi trọng ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đi đôi với hoàn thiện văn bản pháp luật, quy định về quản lý cán bộ, đảng viên.

Năm là,công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải làm thường xuyên, liên tục; là trách nhiệmcủa cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là một biện pháp quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Từ học tập chuyển sang làm theo, từ cuộc vận động chuyển sang làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, đề cao sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu. Qua đó, kết hợp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc đề cao tự rèn luyện, nói đi đôi với làm, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, lấy việc giáo dục truyền thống, học tập và làm theo Bác để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới…

67439226_2132044243572625_7008554000417030144_n.jpg

67362048_1728325924133381_4541692705931001856_n.jpg

Đảng bộ xã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa – Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Người”

Trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ cơ bản như sau:

Thứ nhất,Cấp ủy đảng, chính quyền nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị, coi đó là một tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương về ý thức, thái độ học tập lý luận, coi đây là công việc thường xuyên, là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong từng nhiệm kỳ đại hội Đảng, cấp ủy đảng, chính quyền phải xây dựng kế hoạch hàng năm, căn cứ theo từng đối tượng cán bộ, đảng viên để xây dựng nội dung, chương trình, loại hình tổ chức học tập phù hợp. Đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân, phát huy vai trò của các chi bộ đảng trong giám sát, tổ chức thực hiện.

Thứ hai,phát huy dân chủ, sáng tạo trong nghiên cứu lý luận chính trị và giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên một cách thiết thực, hiệu quả, hiện đại, phù hợp đối tượng.

Thứ ba,tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao tính chủ động, phát hiện, dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên mạng xã hội… chủ động cung cấp thông tin đảm bảo nhanh nhạy, hiệu quả. Quán triệt quan điểm xây và chống trong phê phán quan điểm sai trái, thù địch với ngăn chặn đẩy lùi “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tập trung xử lý những điểm nóng, những bức xúc, nổi cộm.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)