Thông báo về việc tổ chức dâng hương viếng đài tưởng niệm liệt sỹ xã Thọ Thanh

Ngày 12/10/2020 14:08:38

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THỌ THANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/TB-UBND Thọ Thanh, ngày 24 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc dâng hương nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

(27/7/1947 – 27/7/2019)

Thực hiện kế hoạch số 25/KH - UBND ngày 04/7/2019 của UBND xã Thọ Thanh về Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019).

UBND nhân dân xã Thọ Thanh sẽ tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ tại đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ của xã. Thời gian vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 26/7/2019.

Vậy UBND xã thông báo và trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, đảng viên, các gia đình liệt sỹ cùng nhân dân trên địa bàn xã nhà được biết đến tham dự lễ dâng hương.

* Lưu ý: Các thành phần đến dâng hương phải ăn mặc nghiêm trang.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Hà Huy Hiền

Thông báo về việc tổ chức dâng hương viếng đài tưởng niệm liệt sỹ xã Thọ Thanh

Đăng lúc: 12/10/2020 14:08:38 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THỌ THANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/TB-UBND Thọ Thanh, ngày 24 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc dâng hương nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

(27/7/1947 – 27/7/2019)

Thực hiện kế hoạch số 25/KH - UBND ngày 04/7/2019 của UBND xã Thọ Thanh về Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019).

UBND nhân dân xã Thọ Thanh sẽ tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ tại đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ của xã. Thời gian vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 26/7/2019.

Vậy UBND xã thông báo và trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, đảng viên, các gia đình liệt sỹ cùng nhân dân trên địa bàn xã nhà được biết đến tham dự lễ dâng hương.

* Lưu ý: Các thành phần đến dâng hương phải ăn mặc nghiêm trang.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Hà Huy Hiền