Kết quả thực hiện cuộc vận động ủng hộ xây dựng Nông thôn mới năm 2019

Ngày 12/10/2020 14:08:38

Qua một thời gian triển khai kế hoạch xã nhà đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xã và con em là người Thọ Thanh đang học tập, công tác trên khắp mọi miền của Tổ Quốc. Tính đến tháng 7 năm 2019 đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã, địa bàn huyện với tổng số tiền là: 320.000.000đ ( Ba trăm hai mươi triệu đồng).

Kết quả thực hiện cuộc vận động ủng hộ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Thực hiện chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Thanh đang ra sức phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cán đích nông thôn mới năm 2019.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban MTTQ phối hợp với UBND xã Thọ Thanh triển khai kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng nông thôn mới.

Qua một thời gian triển khai kế hoạch xã nhà đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xã và con em là người Thọ Thanh đang học tập, công tác trên khắp mọi miền của Tổ Quốc. Tính đến tháng 7 năm 2019 đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã, địa bàn huyện với tổng số tiền là: 320.000.000đ ( Ba trăm hai mươi triệu đồng).

Số tiền ủng hộ này đã được sử dụng vào xây dựng những công trình thiết thực và ý nghĩa đó là:

Xây dựng nhà bia Tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt

Sỹ đã hy sinh chọn đời cho độc lập tự do của Tổ Quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Xây dựng hai cổng làng xã Thọ Thanh tại khu vực nổ đá và khu vực đồi thị trên tuyến tỉnh lộ 519 liên xã Xuân Dương-Thọ Thanh-Xuân Cao.

Có thể nói rằng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị- xã hội, sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và con em xã Thọ Thanh đang học tập, công tác trên khắp mọi miềm của Tổ quốc chắc chắn rằng các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra sẽ hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Phấn đấu xây dựng một quê hương xã Thọ Thanh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Kết quả thực hiện cuộc vận động ủng hộ xây dựng Nông thôn mới năm 2019

Đăng lúc: 12/10/2020 14:08:38 (GMT+7)

Qua một thời gian triển khai kế hoạch xã nhà đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xã và con em là người Thọ Thanh đang học tập, công tác trên khắp mọi miền của Tổ Quốc. Tính đến tháng 7 năm 2019 đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã, địa bàn huyện với tổng số tiền là: 320.000.000đ ( Ba trăm hai mươi triệu đồng).

Kết quả thực hiện cuộc vận động ủng hộ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Thực hiện chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Thanh đang ra sức phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cán đích nông thôn mới năm 2019.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban MTTQ phối hợp với UBND xã Thọ Thanh triển khai kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng nông thôn mới.

Qua một thời gian triển khai kế hoạch xã nhà đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xã và con em là người Thọ Thanh đang học tập, công tác trên khắp mọi miền của Tổ Quốc. Tính đến tháng 7 năm 2019 đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã, địa bàn huyện với tổng số tiền là: 320.000.000đ ( Ba trăm hai mươi triệu đồng).

Số tiền ủng hộ này đã được sử dụng vào xây dựng những công trình thiết thực và ý nghĩa đó là:

Xây dựng nhà bia Tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt

Sỹ đã hy sinh chọn đời cho độc lập tự do của Tổ Quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Xây dựng hai cổng làng xã Thọ Thanh tại khu vực nổ đá và khu vực đồi thị trên tuyến tỉnh lộ 519 liên xã Xuân Dương-Thọ Thanh-Xuân Cao.

Có thể nói rằng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị- xã hội, sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và con em xã Thọ Thanh đang học tập, công tác trên khắp mọi miềm của Tổ quốc chắc chắn rằng các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra sẽ hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Phấn đấu xây dựng một quê hương xã Thọ Thanh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.