Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch

Ngày 24/07/2019 10:40:10

Sau khi lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tình hình phát triển kinh tế, xã hội của xã Thọ Thanh đã có nhiều chuyển biến tích cự rõ rệt.

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch:

Sau khi lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tình hình phát triển kinh tế, xã hội của xã Thọ Thanh đã có nhiều chuyển biến tích cự rõ rệt.

- Các vùng sản xuất nông nghiệp mới được hình thành bám theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt, nổi lên một số vùng kinh tế nông nhiệp như:

+ Vùng mía với diện tích hơn 120 ha phát triển tốt đạt chất lượng điển hình trong khu vực mía nguyên liệu cung cấp cho nhà máy đường Lam Sơn;

+ Vùng đất trồng lúa với hơn 80 ha đã được chú trọng đầu tư hệ thống kênh mương tưới tiêu đảm bảo phục vụ sản xuất, nâng xuất cây trồng hàng năm từng bước được nâng lên rõ rệt;

+ Vùng cây ăn quả cải tạo hệ thống vườn tạp trồng cây Cây bưởi, Mít thái và một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, bước đầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

+ Vùng kinh tế lâm nghiệp với hơn 120 ha rừng trồng đã được trồng và chăm sóc thường xuyên mang lại hiệu quả kinh tế từ rừng và góp phần cải tạo hệ thống sinh thái khí hậu trên địa bàn và khu vực.

* Về hệ thống quy hoạch hạ tầng:

Thực hiện theo định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng đã được xã quan tâm đầu tư chỉnh trang đảm bảo định hướng quy hoạch đã đề ra, các vị trí, diện tích dành cho các cơ quan, đơn vị trường học đều được bố trí xắp xếp đảm bảo tính khoa học góp phần tạo nét đẹp cảnh quan môi trường xã Nông thôn mới.

Hệ thống đường giao thông được cải tạo, nâng cấp, chính trang, xây dựng mới khang trang rất thuận lợi cho công tác giao thông đi lại và giao lưu hàng hóa với khu vực trong Huyện, trong Tỉnh;

Hệ thống thủy lợi. Các công trình thủy lợi Hồ đập, Kênh mương luôn được chú trọng đầu tư nâng cấp, sữa chữa theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển;

Hệ thống điện được chú trọng đầu tư chỉnh trang xây dựng nâng cấp đảm bảo cung cấp điện liên tục cho 100% tổ chức, hộ gia đình đều có điện sử dụng ổn định;

Công tác xây dựng nhà ở của nhân dân đã được tuyên truyền vận động thường xuyên để nhân dân thực hiện xây mới, chỉnh trang, tu sữa đảm bảo theo quy hoạch được phê duyệt, đặc biệt các điểm dân cư mới đã được lập quy hoạch chi tiết, đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo theo tiêu chí quy hoạch mới;

CC Địa chính XD&TNMT: Lê Sỹ Hiếu

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch

Đăng lúc: 24/07/2019 10:40:10 (GMT+7)

Sau khi lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tình hình phát triển kinh tế, xã hội của xã Thọ Thanh đã có nhiều chuyển biến tích cự rõ rệt.

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch:

Sau khi lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tình hình phát triển kinh tế, xã hội của xã Thọ Thanh đã có nhiều chuyển biến tích cự rõ rệt.

- Các vùng sản xuất nông nghiệp mới được hình thành bám theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt, nổi lên một số vùng kinh tế nông nhiệp như:

+ Vùng mía với diện tích hơn 120 ha phát triển tốt đạt chất lượng điển hình trong khu vực mía nguyên liệu cung cấp cho nhà máy đường Lam Sơn;

+ Vùng đất trồng lúa với hơn 80 ha đã được chú trọng đầu tư hệ thống kênh mương tưới tiêu đảm bảo phục vụ sản xuất, nâng xuất cây trồng hàng năm từng bước được nâng lên rõ rệt;

+ Vùng cây ăn quả cải tạo hệ thống vườn tạp trồng cây Cây bưởi, Mít thái và một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, bước đầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

+ Vùng kinh tế lâm nghiệp với hơn 120 ha rừng trồng đã được trồng và chăm sóc thường xuyên mang lại hiệu quả kinh tế từ rừng và góp phần cải tạo hệ thống sinh thái khí hậu trên địa bàn và khu vực.

* Về hệ thống quy hoạch hạ tầng:

Thực hiện theo định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng đã được xã quan tâm đầu tư chỉnh trang đảm bảo định hướng quy hoạch đã đề ra, các vị trí, diện tích dành cho các cơ quan, đơn vị trường học đều được bố trí xắp xếp đảm bảo tính khoa học góp phần tạo nét đẹp cảnh quan môi trường xã Nông thôn mới.

Hệ thống đường giao thông được cải tạo, nâng cấp, chính trang, xây dựng mới khang trang rất thuận lợi cho công tác giao thông đi lại và giao lưu hàng hóa với khu vực trong Huyện, trong Tỉnh;

Hệ thống thủy lợi. Các công trình thủy lợi Hồ đập, Kênh mương luôn được chú trọng đầu tư nâng cấp, sữa chữa theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển;

Hệ thống điện được chú trọng đầu tư chỉnh trang xây dựng nâng cấp đảm bảo cung cấp điện liên tục cho 100% tổ chức, hộ gia đình đều có điện sử dụng ổn định;

Công tác xây dựng nhà ở của nhân dân đã được tuyên truyền vận động thường xuyên để nhân dân thực hiện xây mới, chỉnh trang, tu sữa đảm bảo theo quy hoạch được phê duyệt, đặc biệt các điểm dân cư mới đã được lập quy hoạch chi tiết, đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo theo tiêu chí quy hoạch mới;

CC Địa chính XD&TNMT: Lê Sỹ Hiếu