HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày 14/07/2023 10:08:42

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 54/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030; Công văn số 816/STTTT-CNTT, ngày 06/4/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Để có lộ trình trong chuyển đổi số của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; đồng thời góp phần hoàn thành chỉ tiêu có hơn 50% số doanh nghiệp chuyển đổi số/tổng số doanh nghiệp phát sinh thuế theo Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

UBND xã Thọ Thanh hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn để áp dụng Bộ chỉ số, định kỳ tự thực hiện đánh giá.

Chi tiết hướng dẫn tại đây:

Phụ lục HD doanh nghiệp đk (1).pdf

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đăng lúc: 14/07/2023 10:08:42 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 54/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030; Công văn số 816/STTTT-CNTT, ngày 06/4/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Để có lộ trình trong chuyển đổi số của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; đồng thời góp phần hoàn thành chỉ tiêu có hơn 50% số doanh nghiệp chuyển đổi số/tổng số doanh nghiệp phát sinh thuế theo Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

UBND xã Thọ Thanh hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn để áp dụng Bộ chỉ số, định kỳ tự thực hiện đánh giá.

Chi tiết hướng dẫn tại đây:

Phụ lục HD doanh nghiệp đk (1).pdf

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)