Chính quyền UBND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27


I. THÀNH VIÊN UBND

1. Lê Hữu Giang

Chức vụ: Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0918.295.283

Mail: lehuugiangthuongxuan@gmail.com

2. Lê Văn Công

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0911.725.686
Mail: lecongdoanxa@gmail.com

3. Lê Xuân Hòa

Chức vụ: Ủy viên UBND - Trưởng công an xã

Số điện thoại: 0977.226.779

4. Lê Nhân Bắc

Chức vụ: Ủy viên UBND - CHT BCH Quân sự xã

Số điện thoại: 0914.117.206

II. VĂN PHÒNG

1. Lê Thị Thúy

Chức vụ: Công chức Văn phòng HĐND-UBND

Số điện thoại: 0904.825.696

Mail: thanhthuy15078@gmail.com
2. Lê Hữu Việt
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Số điện thoại: 0385503626

III. VĂN HÓA – CSXH

1. Nguyễn Thị Tha

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

Số điện thoại: 0989.970.436

Mail: thanguyencstt@gmail.com

IV. TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

1. Trương Thị Bách

Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã

Số điện thoại: 0932.243.956

Mail: truongbach2310@gmail.com

V. TC - NGÂN SÁCH

1. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Công chức Kế toán ngân sách xã

Số điện thoại: 0974.995.667
Mail: honghanhktns.xuanduong@gmail.com

2. Lê Sỹ Mến

Chức vụ: Chỉ huy phó BCH Quân sự xã kiêm Thủ quỹ Ngân sách xã
Số điện thoại: 0978.104.323
Mail: menxadoi@gmail.com

VI. ĐỊA CHÍNH – TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

1. Lê Sỹ Hiếu

Chức vụ: Công chức Địa chính xây dựng TNMT xã

Số điện thoại: 0941.180.789

Mail: lesyhieu1983@gmail.com

2. Lê Sỹ Thịnh

Chức vụ: Công chức Địa chính Nông, lâm nghiệp xã

Số điện thoại: 0986.066.795

Mail: lethinh2505@gmail.com

3. Trần Ngọc Hà
Chức vụ: Phó Chủ tịch hội Nông dân kiêm Cán bộ khuyến nông - Thú y xã
Số điện thoại:0947.907.597

4. Lê Văn Thượng
Chức vụ: Cán bộ GTTL xã
Số điện thoại: 0846.101.074

V. LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC, TRAM Y TẾ XÃ

1. Lê Thị Bình
Chức vụ: Hiệu trưởng trường Mầm Non Thọ Thanh
Số điện thoại: 0918.267.565

2. Lê Xuân Dũng
Chức vụ: Hiệu trưởng trường Tiểu học Thọ Thanh
Số điện thoại: 0944.932.678

3. Lê Đình Lành
Chức vụ: Hiệu trưởng trường THCS Thọ Thanh
Số điện thoại: 0886.150.586

4. Lê Thị Phượng
Chức vụ: Trạm trưởng y tế xã Thọ Thanh
Số điện thoại: 0912.873.865I. THÀNH VIÊN UBND

1. Lê Hữu Giang

Chức vụ: Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0918.295.283

Mail: lehuugiangthuongxuan@gmail.com

2. Lê Văn Công

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0911.725.686
Mail: lecongdoanxa@gmail.com

3. Lê Xuân Hòa

Chức vụ: Ủy viên UBND - Trưởng công an xã

Số điện thoại: 0977.226.779

4. Lê Nhân Bắc

Chức vụ: Ủy viên UBND - CHT BCH Quân sự xã

Số điện thoại: 0914.117.206

II. VĂN PHÒNG

1. Lê Thị Thúy

Chức vụ: Công chức Văn phòng HĐND-UBND

Số điện thoại: 0904.825.696

Mail: thanhthuy15078@gmail.com
2. Lê Hữu Việt
Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê
Số điện thoại: 0385503626

III. VĂN HÓA – CSXH

1. Nguyễn Thị Tha

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

Số điện thoại: 0989.970.436

Mail: thanguyencstt@gmail.com

IV. TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

1. Trương Thị Bách

Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã

Số điện thoại: 0932.243.956

Mail: truongbach2310@gmail.com

V. TC - NGÂN SÁCH

1. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Công chức Kế toán ngân sách xã

Số điện thoại: 0974.995.667
Mail: honghanhktns.xuanduong@gmail.com

2. Lê Sỹ Mến

Chức vụ: Chỉ huy phó BCH Quân sự xã kiêm Thủ quỹ Ngân sách xã
Số điện thoại: 0978.104.323
Mail: menxadoi@gmail.com

VI. ĐỊA CHÍNH – TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

1. Lê Sỹ Hiếu

Chức vụ: Công chức Địa chính xây dựng TNMT xã

Số điện thoại: 0941.180.789

Mail: lesyhieu1983@gmail.com

2. Lê Sỹ Thịnh

Chức vụ: Công chức Địa chính Nông, lâm nghiệp xã

Số điện thoại: 0986.066.795

Mail: lethinh2505@gmail.com

3. Trần Ngọc Hà
Chức vụ: Phó Chủ tịch hội Nông dân kiêm Cán bộ khuyến nông - Thú y xã
Số điện thoại:0947.907.597

4. Lê Văn Thượng
Chức vụ: Cán bộ GTTL xã
Số điện thoại: 0846.101.074

V. LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC, TRAM Y TẾ XÃ

1. Lê Thị Bình
Chức vụ: Hiệu trưởng trường Mầm Non Thọ Thanh
Số điện thoại: 0918.267.565

2. Lê Xuân Dũng
Chức vụ: Hiệu trưởng trường Tiểu học Thọ Thanh
Số điện thoại: 0944.932.678

3. Lê Đình Lành
Chức vụ: Hiệu trưởng trường THCS Thọ Thanh
Số điện thoại: 0886.150.586

4. Lê Thị Phượng
Chức vụ: Trạm trưởng y tế xã Thọ Thanh
Số điện thoại: 0912.873.865