Ủy ban MTTQ Xã và các các tổ chức chính trị xã hội xã

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁCTỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI XÃ
1. Mặt Trận Tổ Quốc xã
1. Chủ tịch: Lê Văn Biên
Điện thoại: 0342.438.565
Thư điện tử:
2. Phó Chủ tịch: :Lê Hữu Trường
Điện thoại: 0389.285.049
Thư điện tử:
2. Hội Phụ Nữ xã
Chủ tịch: Lê Thị Hòa
Điện thoại: 0352.624.170
Thư điện tử:
Phó chủ tịch: Lê Thị Thương
Điện thoại: 0777.303.098
3. Đoàn Thanh Niên xã
Bí thư: Lê Thị Hạnh
Điện thoại: 0904.987.118
Thư điện tử:
Phó Bí thư:
Điện thoại:
4. Hội Nông Dân xã
Chủ tịch: Lê Văn Duẩn
Điện thoại: 0943.024.998
Thư điện tử:
Phó chủ tịch: Trần Ngọc Hà
Điện thoại: 0947.907.597
5. Hội Cựu Chiến Binh xã
Chủ tịch: Lê Văn Phương
Điện thoại: 0856.341.017
Thư điện tử:
Phó chủ tịch: Lê Hữu Việt
Điện thoại: 0385.503.626
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁCTỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI XÃ
1. Mặt Trận Tổ Quốc xã
1. Chủ tịch: Lê Văn Biên
Điện thoại: 0342.438.565
Thư điện tử:
2. Phó Chủ tịch: :Lê Hữu Trường
Điện thoại: 0389.285.049
Thư điện tử:
2. Hội Phụ Nữ xã
Chủ tịch: Lê Thị Hòa
Điện thoại: 0352.624.170
Thư điện tử:
Phó chủ tịch: Lê Thị Thương
Điện thoại: 0777.303.098
3. Đoàn Thanh Niên xã
Bí thư: Lê Thị Hạnh
Điện thoại: 0904.987.118
Thư điện tử:
Phó Bí thư:
Điện thoại:
4. Hội Nông Dân xã
Chủ tịch: Lê Văn Duẩn
Điện thoại: 0943.024.998
Thư điện tử:
Phó chủ tịch: Trần Ngọc Hà
Điện thoại: 0947.907.597
5. Hội Cựu Chiến Binh xã
Chủ tịch: Lê Văn Phương
Điện thoại: 0856.341.017
Thư điện tử:
Phó chủ tịch: Lê Hữu Việt
Điện thoại: 0385.503.626