THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

Ngày 27/09/2013 11:09:27

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Dương Minh Chính
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại: 0915.041.032


2. Lê Công Hùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại: 0941.961.812


THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Dương Minh Chính
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại: 0915.041.032


2. Lê Công Hùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại: 0941.961.812