Truy cập

Hôm nay:
56
Hôm qua:
47
Tuần này:
852
Tháng này:
1749
Tất cả:
162417

Đảng ủy

Ngày 27/09/2013 11:15:17

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

1. Bí thư Đảng Ủy xã
Điện thoại:

Dương MinhChính
0915.041.032


2. Phó bí thư ĐU – CT-HĐND xã

Điện thoại:

Thư điển tử:


Lê Văn Năm

0906.583.964
levannamthothanh@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ

1. Cán bộ: VP
Điện Thoại:
Thư điện tử:

Lê Thị Hải
0812.129.634
lethihaivt@gmail.com

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

1. Bí thư Đảng Ủy xã
Điện thoại:

Dương MinhChính
0915.041.032


2. Phó bí thư ĐU – CT-HĐND xã

Điện thoại:

Thư điển tử:


Lê Văn Năm

0906.583.964
levannamthothanh@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ

1. Cán bộ: VP
Điện Thoại:
Thư điện tử:

Lê Thị Hải
0812.129.634
lethihaivt@gmail.com