Đảng ủy xã Thọ Thanh tổ chức Hội nghị Học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy xã

Ngày 18/10/2023 10:30:00

Đảng ủy xã Thọ Thanh tổ chức Hội nghị Học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy xã.

Sáng ngày 17/10/2023, Đảng ủy xã Thọ Thanh tổ chức Hội nghị Học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy xã. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã; các đồng chí trưởng các Đoàn thể chính trị-xã hội; Cán bộ, công chức xã; các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư các chi bộ và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Dương Minh Chính - HUV, BT Đảng ủy, CT HĐND xã, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy xã, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ các nội dung, quan điểm của các nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, từ đó cổ vũ động viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các Nghị quyết đề ra.

Tại hội nghị các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy đã lần lượt quán triệt đầy đủ các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy xã, các nội dung được các đồng chí tổng hợp ngắn gọn, xúc tích giúp cho cán bộ, đảng viên dễ hiểu, dễ tiếp cận với các nội dung Nghị quyết, từ đó tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đến nhân dân. Các đồng chí cũng tập trung vào các nội dung như sau:Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Kế hoạch hành động của Đảng uỷ về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW;Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị "về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới" vàKế hoạch hành động của Đảng uỷ về thực hiệnKết luận số 57-KL/TW;Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị "về kiếm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ"; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2030.

Đ/c Dương Minh Chính - HUV, BT Đảng ủy, CT HĐND xã khai mạc và triển khaicác Kết luận, Chỉ thị tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Dương Minh Chính - HUV, BT Đảng ủy, CT HĐND xã đã triển khai Nghị quyết 34-NQ/TW ngày 09/01/2023 của BCT “về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" (Kế hoạch hành động của huyện ủy, Đảng ủy); Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị Đ/c Lê Đức Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã, triển khai Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Quy định số 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam. (Kế hoạch hành động của huyện ủy, Đảng ủy).

Đ/c Lê Đức Nghĩa - PBTTT.ĐU xã triển khaicác Kết luận, Chỉ thị tại Hội nghị

Đồng chíĐ/c Lê Hữu Giang - PBT Đảng ủy, CT UBND xã triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20459; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Ban Bí thư về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Kế hoạch hành động của huyện ủy, Đảng ủy.

Đ/c Lê Hữu Giang - CT UBND xãtriển khaicác Kết luận, Chỉ thị tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị các đại biểu được nghe quán triển, triển khaiKết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quy định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Sau khi được quán triệt các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy xã, các đại biểu đềuhoàn toàn thống nhất với các nội dung mà các đồng chí trong BTV Đảng ủy triển khai.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Dương Minh Chính - HUV, BT Đảng ủy, CT HĐND xã, một lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của các nội dung được triển khai tại hội nghị. Trên cơ sở nội dung đã triển khai, đề nghị UBND xã, UBMTTQ và các đoàn thể, các cấp ủy chi bộ tiếp tục triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường khối đai đoàn kết dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi trong các nội dung đề ra tại nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy xã.

CC VH-XH

Đảng ủy xã Thọ Thanh tổ chức Hội nghị Học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy xã.

Sáng ngày 17/10/2023, Đảng ủy xã Thọ Thanh tổ chức Hội nghị Học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy xã. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã; các đồng chí trưởng các Đoàn thể chính trị-xã hội; Cán bộ, công chức xã; các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư các chi bộ và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Dương Minh Chính - HUV, BT Đảng ủy, CT HĐND xã, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy xã, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ các nội dung, quan điểm của các nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, từ đó cổ vũ động viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các Nghị quyết đề ra.

Tại hội nghị các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy đã lần lượt quán triệt đầy đủ các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy xã, các nội dung được các đồng chí tổng hợp ngắn gọn, xúc tích giúp cho cán bộ, đảng viên dễ hiểu, dễ tiếp cận với các nội dung Nghị quyết, từ đó tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đến nhân dân. Các đồng chí cũng tập trung vào các nội dung như sau:Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Kế hoạch hành động của Đảng uỷ về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW;Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị "về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới" vàKế hoạch hành động của Đảng uỷ về thực hiệnKết luận số 57-KL/TW;Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị "về kiếm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ"; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2030.

Đ/c Dương Minh Chính - HUV, BT Đảng ủy, CT HĐND xã khai mạc và triển khaicác Kết luận, Chỉ thị tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Dương Minh Chính - HUV, BT Đảng ủy, CT HĐND xã đã triển khai Nghị quyết 34-NQ/TW ngày 09/01/2023 của BCT “về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" (Kế hoạch hành động của huyện ủy, Đảng ủy); Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị Đ/c Lê Đức Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã, triển khai Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Quy định số 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam. (Kế hoạch hành động của huyện ủy, Đảng ủy).

Đ/c Lê Đức Nghĩa - PBTTT.ĐU xã triển khaicác Kết luận, Chỉ thị tại Hội nghị

Đồng chíĐ/c Lê Hữu Giang - PBT Đảng ủy, CT UBND xã triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20459; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Ban Bí thư về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Kế hoạch hành động của huyện ủy, Đảng ủy.

Đ/c Lê Hữu Giang - CT UBND xãtriển khaicác Kết luận, Chỉ thị tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị các đại biểu được nghe quán triển, triển khaiKết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quy định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Sau khi được quán triệt các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy xã, các đại biểu đềuhoàn toàn thống nhất với các nội dung mà các đồng chí trong BTV Đảng ủy triển khai.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Dương Minh Chính - HUV, BT Đảng ủy, CT HĐND xã, một lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của các nội dung được triển khai tại hội nghị. Trên cơ sở nội dung đã triển khai, đề nghị UBND xã, UBMTTQ và các đoàn thể, các cấp ủy chi bộ tiếp tục triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường khối đai đoàn kết dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi trong các nội dung đề ra tại nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy xã.

CC VH-XH