Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 30/09/2020 16:22:17

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Dương Minh Chính

Bí Thư đảng ủy

0915041032

2

Lê Văn Năm

PBT - CT HĐND

0772206969

3

Lê Công Hùng

PCT HĐND

0975618313

4

Vũ Thị Thu Phương

PBT - Chủ tịch UBND

0904402805

5

Lê Hữu Giang

PCT UBND

0918295383

6

Lê Văn Biên

CT UBMTTQ

0342438565

7

Lê Văn Công

BT Đoàn TN

0911725686

8

Lê Thị Hòa

CT Hội LHPN

0352624170

9

Lê Văn Duẩn

CT Hội Nông dân

0943024998

10

Lê Văn Phương

CT Hội CCB

0856341017

11

Lê Đình Quyền

VP-TK

0813126136

12

Lê Thị Thúy

VP -TK

0904825696

13

Lê Sỹ Thịnh

Địa chính

0986066795

14

Lê Sỹ Nam

VH-XH

0961207981

15

Nguyễn Thị Tha

VH-XH

0989970436

16

Trương Thị Bách

Tư pháp - Hộ tịch

0973347430

17

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán ngân sách

0974995667

18

Lê Xuân Hòa

Trưởng Công an

0977226779

20

Lê Đức Thọ

Phó Công an

0888588910

21

Lương Văn Sơn

Công an

0942067567

22

Lê Hữu Việt

VP-TK

0385503626

23

Lê Nhân Bắc

Xã đội trưởng

0914117206

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Dương Minh Chính

Bí Thư đảng ủy

0915041032

2

Lê Văn Năm

PBT - CT HĐND

0772206969

3

Lê Công Hùng

PCT HĐND

0975618313

4

Vũ Thị Thu Phương

PBT - Chủ tịch UBND

0904402805

5

Lê Hữu Giang

PCT UBND

0918295383

6

Lê Văn Biên

CT UBMTTQ

0342438565

7

Lê Văn Công

BT Đoàn TN

0911725686

8

Lê Thị Hòa

CT Hội LHPN

0352624170

9

Lê Văn Duẩn

CT Hội Nông dân

0943024998

10

Lê Văn Phương

CT Hội CCB

0856341017

11

Lê Đình Quyền

VP-TK

0813126136

12

Lê Thị Thúy

VP -TK

0904825696

13

Lê Sỹ Thịnh

Địa chính

0986066795

14

Lê Sỹ Nam

VH-XH

0961207981

15

Nguyễn Thị Tha

VH-XH

0989970436

16

Trương Thị Bách

Tư pháp - Hộ tịch

0973347430

17

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán ngân sách

0974995667

18

Lê Xuân Hòa

Trưởng Công an

0977226779

20

Lê Đức Thọ

Phó Công an

0888588910

21

Lương Văn Sơn

Công an

0942067567

22

Lê Hữu Việt

VP-TK

0385503626

23

Lê Nhân Bắc

Xã đội trưởng

0914117206